• Реєстрація

Семiнар " Сучасна інформацiйна дiяльнiсть: бiблiотечний аспект"

   Пiдвищення соцiальної i iнформацiйної ролi бiблiотек диктує новi вимоги до сучасного бiблiотекаря, який є посередником мiж користувачем i книгою чи будь-яким iншим носiєм iнформацiї. Зростання обсягiв iнформацiї вимагає її якiсної переробки, нових форм роботи. Наскiльки iнформацiйний простiр бiблiотеки вiдповiдає запитам користувачiв, настiльки успiшною є робота в цiлому. З метою надання ефективних iнформацiйних послуг користувачам бiблiотек 5 червня 2013 року на базi центральної бiблiотеки для працiвникiв бiблiотечних установ ЧМЦБС вiдбувся семiнар "Сучасна iнформацiйна дiяльнiсть: бiблiотечний аспект". Пiд час проведення семiнару обговорювались проблемнi питання щодо сучасних форм i методiв забезпечення провiдних напрямкiв iнформацiйно-бiблiографiчної дiяльностi, йшлося про необхiднiсть пошуку шляхiв їх вирiшення, колеги обмiнювались досвiдом своєї роботи.
   Пiд час круглого столу на тему: "Читання як складова iмiджу молодої людини. Iнновацiйнi форми роботи з молоддю" учасники семiнару вели дискусiю про можливостi бiблiотек щодо просування читання у молодiжне середовище та iнформацiйну культуру молодих користувачiв. 
   Не дивлячись на те, що завдяки iнновацiйним технологiям всi сфери людської дiяльностi отримали новий етап розвитку, бiблiотечнi послуги були i залишаються актуальними.

777step.net